Các trường hợp nào cá nhân được hoàn thuế TNCN? Thời gian hoàn thuế là bao lâu?

Khi phát sinh thu nhập chịu thuế, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế cho cơ quan nhà nước. Trong một số trường hợp, cá nhân có thể đóng vượt quá số tiền thuế phải nộp, khoản tiền thuế này sẽ được nhà nước hoàn lại. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều được hoàn thuế. Vậy theo quy định hiện hành, các trường hợp nào sẽ được hoàn thuế thu nhập cá nhân? Và quy định về thời hạn ra sao?

Bài viết dưới đây xin cung cấp cho bạn một số quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tại Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, nếu cá nhân nộp thuế mà không thuộc các trường hợp như nêu trên sẽ không được hoàn thuế thu nhập cá nhân. Để được hoàn thuế, cá nhân cũng cần phải đáp ứng điều kiện, cụ thể:

• Cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế;

• Cá nhân đã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay thì việc hoàn thuế được thực hiện thông qua tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả;

• Cá nhân thuộc trường hợp khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

Thứ hai, thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế quy định cụ thể tại Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế, cụ thể:

– Đối với hồ sơ thuộc trường hợp hoàn thuế trước: Chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế phải có quyết định hoàn thuế hoặc không hoàn thuế cho cá nhân nộp hồ sơ hoàn thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện; hoặc thông báo chuyển hồ sơ đó sang kiểm tra trước khi hoàn thuế.

– Đối với hồ sơ thuộc trường hợp kiểm tra trước khi hoàn thuế: Chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế phải quyết định hoàn thuế hoặc không hoàn thuế cho cho cá nhân nộp hồ sơ hoàn thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

Cá nhân muốn nộp hồ sơ hoàn thuế cần chuẩn bị các loại giấy tờ như sau:

(1) Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

(2) Văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nếu cá nhân muốn hoàn thuế không trực tiếp đi nộp hồ sơ, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và cá nhân;

(3) Bảng kê chứng từ nộp thuế (áp dụng cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công);

(4) Các tài liệu kèm theo (nếu có)

Lưu ý: Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đã nộp thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.

Như vậy, không phải mọi trường hợp cá nhân đều được hoàn thuế thu nhập cá nhân mà cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về thuế. Đồng thời, khi thực hiện nộp hồ sơ hoàn thuế, bạn cần xác định mình thuộc trường hợp nào để chuẩn bị hồ sơ cho phù hợp để được hoàn lại thuế theo đúng thời hạn.

Nếu bạn có khó khăn trong việc thực hiện hoàn thuế hoặc cần thực hiện các thủ tục có liên quan, bạn có thể liên hệ ngay với các chuyên gia của OnlineTaxCoach để được hỗ trợ trực tiếp nhé.